Privacybeleid

De List geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van De List Vinyl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/12/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen via de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


Over de gegevensverwerking

De List verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Enkel via ons bestelsysteem of een door ons ontvangen e-mail;

  • Voornaam
  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Adresgegevens
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over jou, neem dan contact met ons op via info@delistvinyl.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De List verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen, mits jij deze zelf aan ons verstrekt hebt via e-mail of ons bestelsysteem:

– Om bestelde goederen bij je af te leveren
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– De List verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

De List Vinyl maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De List Vinyl) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De List Vinyl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: persoonsgegevens >  zo lang de samenwerking duurt (start tot opzegging of beëindiging), vervolgens worden de gegevens nog maximaal 3 jaar bewaard.


Delen van persoonsgegevens met derden

De List Vinyl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  De List Vinyl deelt deze gegevens (mits benodigd voor het bereiken van de gevraagde doelstelling; plaatsen van een bestelling of het afronden van een betaling) met:

– Payment processors

PayPal
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van PayPal. PayPal verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. PayPal bewaart gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

– Verzenden en logistiek
PostNL
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De List Vinyl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@delistvinyl.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.